domingo, 16 de dezembro de 2012

Direitos humanos - Diferentes mas iguais

(Postdated - Diffequal version)
 

ΑΡΘΡΟ 1
'Ολοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης. >

1 straipsnis
Visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis. Jiems suteiktas protas ir sąžinė ir jie turi elgtis vienas kito atžvilgiu kaip broliai. >

Madde 1
Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler. >

Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. >

Articolul 1
Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele înzestraţe cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unii faţă de altele în spiritul fraternităţii. >

Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Artigo 1°
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. >


sexta-feira, 14 de dezembro de 2012

Feliz Natal!

O Natal celebrou-se assim na biblioteca da nossa escola. As canções e a poesia, em inglês e alemão, preencheram os nossos corações de espírito natalício e calor humano.
 
 
Turmas 11º G, 11º H e 10º K.
 
Merry Christmas!
Frohe Weihnachten!
Feliz Natal!
 

quinta-feira, 13 de dezembro de 2012

WHAKAPUAKITANGA WHANUI O NGA MANA O TE TANGATA

(numa espécie de Pedra de Roseta)


1. atala
Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu beharra dute. >

Artigu 1
Ema hotu-hotu moris livre no iha dignidade no direitu hanesan. Sira hetan nanis ona kbiit razaun nian no neon nian, tan ne’e sira devia haree ba malu iha espíritu fraternidade nia laran. >

Artikel 1.
Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap. >

Isigaba 1
Bonke abantu bazalwa bekhululekile belingana ngesithunzi nangamalungelo. Bahlanganiswe wumcabango nangunembeza futhi kufanele baphathane ngomoya wobunye. >

第1条
すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利と について平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同 胞の精神をもって行動しなければならない。 >

Artigo 1º
Tudo ser humano na ês mundo nacê libri e igual na sê dignidade e na sês drêto. Na sês razon e na sês concénça, tudo arguem debê porcêdê pa co tudo guenti na sprito di fraternidadi. >

Artìculu 1
Totu sos èsseres umanos naschint lìberos e eguales in dinnidade e in deretos. Issos tenent sa resone e sa cussèntzia e depent operare s'unu cun s'àteru cun ispìritu de fraternidade. >

(Título >)


Qual a língua da 2ª citação?
Responde nos comentários.

 sexta-feira, 7 de dezembro de 2012

A Cidade em Portugal


A nossa biblioteca aduiriu recentemente alguns livros relacionados com a área da Geografia, mas que podem revelar-se de interesse para todos.

Fica aqui uma sugestão de leitura.


As cidades são cada vez maiores e mais numerosas, e o modo de vida urbano estende-se muito para além dos seus limites.
Neste livro, Teresa Barata Salgueiro, investigadora e professora na Universidade de Lisboa, faz a análise das caraterísticas morfológicas das nossas cidades à luz da sua evolução histórica e analisa o papel dos diversos agentes e da legislação urbanística, na configuração do território. Examina também a organização funcional do espaço urbano e explica os mecanismos da sua partilha pelas diferentes atividades e grupos sociais. Por fim, aborda as mutações que as cidades sofrem ao longo do tempo, bem como o significado urbanístico do património edificado.

quinta-feira, 6 de dezembro de 2012

Portugal no vídeo do dia na Wikimedia Commons

Uma viagem de comboio na linha da Beira Alta é, hoje, o vídeo do dia na Wikimedia Commons, um repositório de recursos multimédia, com mais de 15 milhões de ficheiros à disposição dos utilizadores. Qualquer pessoa/instituição pode contribuir para o seu enriquecimento. Aí tanto podemos encontrar imagens cedidas pela Torre do Tombo, ou vídeos cedidos pela NASA, ou música disponibilizada pala Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, como imagens de alunos da nossa escola carregadas no âmbito do projeto Wiki loves monuments - 2011 *, como, por exemplo, a Ponte Romana das Alvas, Barroselas.

Boa viagem!

 


___________________

*Portugal não participou no concurso de 2012.


.

Concurso Nacional de Leitura - fase escolar


Boas leituras!